เมนูหลัก

PD.421PRODUCT DESIGN 5
ออ.421การออกแบบผลิตภัณฑ์ 5
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต4 (1-6-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: PD.322
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาการวิจัยและการออกแบบขั้นสูง การค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญ คือ ความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างนวัตกรรม
ตลอดจนการศึกษาถึงแนวโน้มทิศทางการออกแบบในอนาคตและเทคโนโลยีใหม่ๆ และศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลมาบูรณาการสร้างองค์ความรู้ใหม่ มาใช้ใน การออกแบบผลิตภัณฑ์ในชุมชนท้องถิ่น สู่ภาคอุตสาหกรรม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต