เมนูหลัก

PD.424THESIS IN PRODUCT DESIGN
ออ.424ศิลปนิพนธ์สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต8 (0-16-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: PD.221 และ PD.222 และ PD.321 และ PD.322 และ PD.328 และ PD.421 และ PD.423
ต้องสอบผ่านรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1-5 โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การดำเนินการศิลปนิพนธ์ โดยผ่านการประเมินความก้าวหน้า และประเมินผลรวบยอด โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ดูแลและให้คำปรึกษา และมีคณะกรรมการศิลปนิพนธ์ประเมินผลงานหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต