เมนูหลัก

PD.342TREND FOR PRODUCT DESIGN
ออ.342แนวโน้มสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาแนวโน้มและทิศทางในการออกแบบในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยสังเขป ตลอดจนวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และปัจจัยความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์
เพื่อค้นหาทิศทางของตลาดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ในสอดคล้องและเชื่อมโยงกับกระแสความต้องการ และฝึกตั้งโจทย์ตั้งประด็น วิเคราะห์ นำเสนอแนวโน้มและออกแบบผลิตภัณฑ์ในอนาคต


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต