เมนูหลัก

SS.103BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
วก.103กายวิภาคและสรีรวิทยาเบื้องต้นในมนุษย์
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความรู้เบื้องต้นแบบบูรณาการเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ โครงสร้างของร่างกายมนุษย์ครอบคลุมถึงการปฏิสนธิ การเจริญเติบโตของตัวอ่อน โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ชนิดของเนื้อเยื่อ ระบบอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่ ระบบกล้ามเนื้อ
ระบบโครงร่าง และระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต