เมนูหลัก

SS.201BASIC PHYSIOLOGY OF EXERCISE
วก.201สรีรวิทยาการออกกำลังกายพื้นฐาน
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักพื้นฐานของสรีรวิทยาการออกกำลังกาย พลังงานที่ใช้ในการออกกำลังกาย ผลของการออกกำลังกายต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร
และระบบต่อมไร้ท่อ ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกำลังกาย การทดสอบความสมบูรณ์แข็งแรงทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การออกกำลังกายสำหรับเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปฏิบัติการด้านสรีรวิทยาการออกกำลังกาย


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต