เมนูหลัก

SS.206PHYSICAL FITNESS TESTING AND EVALUATION
วก.206การทดสอบและประเมินความสมบูรณ์แข็งแรงทางกาย
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทดสอบความสมบูรณ์แข็งแรงทางกาย ความหมาย ความสำคัญ ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและแบบทดสอบสมรรถภาพต่างๆ การทดสอบทางกายโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฎิบัติการ และในภาคสนาม การประเมินผลและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต