เมนูหลัก

SS.206PHYSICAL FITNESS TESTING AND EVALUATION
วก.206การทดสอบและประเมินความสมบูรณ์แข็งแรงทางกาย
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.08:30-10:30R39022C1028M 
  จ.10:30-12:30R39022L      
อาจารย์: ดร.ณัฐฐาพร อะวิลัย
อาจารย์ปกรณ์ ฉูตรสูงเนิน
อาจารย์ชฎาพันธุ์ สุวรรณเนตร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-2-8
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2820
หมายเหตุ: =SS.210-2 
Course Description
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทดสอบความสมบูรณ์แข็งแรงทางกาย ความหมาย ความสำคัญ ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและแบบทดสอบสมรรถภาพต่างๆ การทดสอบทางกายโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฎิบัติการ และในภาคสนาม การประเมินผลและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต