เมนูหลัก

SS.207GENERAL ASPECTS OF SPORTS BIOMECHANICS
วก.207ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชีวกลศาสตร์การกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักกลศาสตร์พื้นฐานในการเคลื่อนไหวแบบต่างๆ ของมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างในการใช้แรงความเร็ว ความเร่ง โมเมนตัน และความสมดุล มาใช้ร่วมกันกับการทำงานของกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการออกกำลังกายและกีฬาหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต