เมนูหลัก

HM.432SPA OF HEALTH
จร.432การบริหารจัดการสปา
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการบริหารและการจัดการในธุรกิจสปา แนวคิดในการจัดการและการวางแผนจัดการธุรกิจสปา การจัดองค์การ การจัดงานบุคคล การประสานงาน การควบคุม ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญของการต้อนรับและบริการลูกค้า การให้คำแนะนำก่อนรับบริการการจัดบรรยากาศที่เหมาะสม
ทั้งด้านอุณหภูมิ แสงสว่าง การใช้เครื่องหอมในการสร้างบรรยากาศ การจัดเตรียมห้องและอุปกรณ์ที่ใช้ วิธีทำความสะอาดและดูแลรักษาอุปกรณ์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ในการบำรุงรักษาสุขภาพ การดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้า มารยาทและจรรยาบรรณ สุขอนามัยของผู้ให้บริการ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต