เมนูหลัก

RH.323RECREATION FOR THE ELDERLY PEOPLE
นส.323นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ
สังกัดวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
บทบาทของเวลาว่างในผู้ใหญ่ เน้นที่กระบวนการใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุ ความต้องการใช้เวลาว่าง การบริหารเวลาว่างในผู้สูงอายุ เป้าหมายบริการนันทนาการ การวิจัยและนโยบายของรัฐที่กำหนดไว้ในปัจจุบันเพื่อความต้องการทางนันทนาการของผู้สูงอายุ ในศตวรรษที่ 21หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต