เมนูหลัก

PY.302PSYCHOLOGICAL TESTING AND ASSESSMENT
จว.302การทดสอบและการประเมินทางจิตวิทยา
สังกัดจิตวิทยา, สาขาวิชาจิตวิทยา
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความหมาย และความสำคัญของการทดสอบและการประเมินทางจิตวิทยา หลักการสร้างและการใช้แบบทดสอบและแบบประเมินทางจิตวิทยาต่างๆ การประเมินแบบวัดและแบบทดสอบทางจิตวิทยาเป็นกลุ่มและรายบุคคล
การดำเนินการทดสอบ การให้คะแนน การแปลผล การสรุปผล และการเขียนรายงานผลการวัดหรือการทดสอบ ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้แบบทดสอบหรือการประเมินทางจิตวิทยา และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต