เมนูหลัก

PY.403SEMINAR IN SPECIAL IN ISSUES AND TRENDS IN PSYCHOLOGY
จว.403สัมมนาประเด็นปัญหาและแนวโน้มทางจิตวิทยา
สังกัดจิตวิทยา, สาขาวิชาจิตวิทยา
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การอภิปราย วิเคราะห์ และสัมมนาประเด็นปัญหาทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตและภาวะจิตใจ ของบุคคล และกลุ่มบุคคลในสังคม แนวโน้มทางจิตวิทยาที่สำคัญในอนาคต แนวทางในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทางจิตวิทยาและ การพัฒนาด้านจิตใจของบุคคลให้ไปสู่สภาวะที่สมบูรณ์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต