เมนูหลัก

PY.405PRACTICUM IN PSYCHOLOGY
จว.405การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา
สังกัดจิตวิทยา, สาขาวิชาจิตวิทยา
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การเสริมสร้างวิสัยทัศน์และประสบการณ์ด้านจิตวิทยาในการเรียนรู้และการทำงานของนักศึกษา โดยการประยุกต์หลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยามาใช้ในการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานขององค์กรภาครัฐหรือเอกชน ภายใต้การแนะนำปรึกษาของอาจารย์นิเทศหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต