เมนูหลัก

CE.447CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
วย.447วิศวกรรมและการจัดการก่อสร้าง
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: CE.327 และ CE.442
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  310 อ.09:00-12:00R22182C22220W 
  พฤ.09:00-12:00R22182C      
อาจารย์: ดร.นวลทิพย์ เงาวิศิษฎ์กุล
สอบปลายภาค:
Course Description
ภาพรวมของการบริหารโครงการ การส่งมอบโครงการ การจัดองค์กร การจัดการสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวในโครงการ การวางแผนการบริหารโครงการ เทคโนโลยีการก่อสร้าง เครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง การวางแผนโครงการด้วยวิธีเส้นทางวิกฤติ
การจัดการทรัพยากรต่างๆ การวัดความคืบหน้าโครงการ ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ระบบคุณภาพในงานก่อสร้าง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต