เมนูหลัก

NU.1101CONCEPTS, NURSING THEORIES AND NURSING PROCESS
พย.1101มโนมติ ทฤษฏีการพยาบาลและกระบวนการพยาบาล
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความเป็นมาและการพัฒนาการของศาสตร์ทางการพยาบาล องค์ประกอบของมนุษย์ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ภาวะสุขภาพกับการเจ็บป่วย สิทธิผู้ป่วย การพยาบาลแบบองค์รวมหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต