เมนูหลัก

NE.1002BASIC HEALTH BUSINESS
พล.1002ธุรกิจสุขภาพเบื้องต้น
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวคิดเบื้องต้นทางธุรกิจในงานบริการสุขภาพ แนวโน้ม นโยบายของภาครัฐ และความต้องการบริการสุขภาพในท้องถิ่น การวิเคราะห์ต้นทุน ความคุ้มทุน และแนวทางการส่งเสริมการตลาด คุณธรรม จริยธรรม หลักเกณฑ์ กฎหมาย องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสุขภาพหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต