เมนูหลัก

NE.1004PERSONALITY DEVELOPMENT AND EMOTIONAL QUOTIENT
พล.1004การพัฒนาบุคลิกภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.08:30-12:30R19011C60600M 
อาจารย์: อาจารย์วารุณี อินโองการ
อาจารย์พัชรา สมชื่อ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-60-0
สอบปลายภาค: 21 พ.ค. 2563 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
แนวคิด ทฤษฎีพัฒนาบุคลิกภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์ การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อวิเคราะห์ตนเอง วิธีการและแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาตนเองด้านความคิด ด้านอารมณ์ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ พฤติกรรมการแสดงออกเชิงวิชาชีพและการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไปหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต