เมนูหลัก

NE.1004PERSONALITY DEVELOPMENT AND EMOTIONAL QUOTIENT
พล.1004การพัฒนาบุคลิกภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวคิด ทฤษฎีพัฒนาบุคลิกภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์ การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อวิเคราะห์ตนเอง วิธีการและแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาตนเองด้านความคิด ด้านอารมณ์ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ พฤติกรรมการแสดงออกเชิงวิชาชีพและการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไปหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต