เมนูหลัก

RE.208PROJECT FEASIBILITY STUDY AND MANAGEMENT
อส.208การจัดการและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งด้านนโยบาย กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยการศึกษาเครื่องมือต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การวิเคราะห์ SWOT 5-Force การวิเคราะห์ทางการเงิน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนทางสังคมและ วัฒนธรรม วิศวกรรมคุณค่า และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง รวมทั้งศึกษาการกำหนดความต้องการและข้อจำกัดเป็นโครงการย่อ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต