เมนูหลัก

RE.402SEMINAR ON CONTEMPORALY ISSUE
อส.402สัมมนาประเด็นร่วมสมัย
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หน่วยกิต3 (2-2-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
สัมมนาประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดในสภาพปัจจุบัน ณ ช่วงเวลานั้น ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่เป้นประเด็นภายใน และภายนอก เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ผ่านทางวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์ประเด็นปัญหารายบบุคคลประกอบด้วยหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต