เมนูหลัก

PF.328TELEVISION DRAMA PRODUCTION 2
สร.328การผลิตละครโทรทัศน์ 2
สังกัดนิเทศศาสตร์, สื่อสารการแสดงร่วมสมัย
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
บทบาท หน้าที่ กระบวนการขั้นตอนการผลิต และกระบวนการขั้นตอนหลังการผลิตการแสดงสำหรับละครโทรทัศน์ โดยนำความรู้พื้นฐานด้านสื่อสารการแสดงมาประยุกต์ใช้ ให้สามารถนำเสนอเรื่องราวผ่านมุมกล้อง
ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ อย่างมีศิลปะ สามารถเผยแพร่ละครโทรทัศน์ภายใต้ ความด้านการตลาด และอุตสาหกรรมบันเทิง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต