เมนูหลัก

PR.325ENGLISH FOR PUBLIC RELATIONS
ปช.325ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
สังกัดนิเทศศาสตร์, การประชาสัมพันธ์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการและรูปแบบ การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆ เช่น การฟังและพูดโต้ตอบในชีวิตประจำวันและในทางธุรกิจ การเขียนบรรยาย
ภาพข่าวและข่าวประชาสัมพันธ์ การเขียนคำกล่าวประเภทต่างๆ การแนะนำบุคคลและสถานที่ การอ่านข่าวเพื่อสรุปความ โดยเน้นวิธีเสนอข้อมูล การเลือกสรรถ้อยคำและลีลาการใช้ภาษาที่เหมาะสม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต