เมนูหลัก

MD.205MULTIMEDIA FOR SOCIAL MEDIA AND DIGITAL CONTENT
มด.205สื่อประสมเพื่อสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล
สังกัดนิเทศศาสตร์, สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ทฤษฏีของสื่อประสม ประเภทของสื่อที่นำมาใช้ในสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล โดยสื่อทางด้านภาพ เสียง ฝึกการเล่าเรื่องด้วยภาพและเสียง เรียนรู้คุณสมบัติของไฟล์ต่าง ๆ ในระบบสื่อประสม โปรแกรมที่ใช้สร้างสรรค์งาน ฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตัดต่อและสร้างสรรค์
เทคนิคพิเศษทางด้านภาพ การตัดต่อเสียงเพื่อเผยแพร่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยระบบพอดแคสติ่ง การตัดต่อภาพเคลื่อนไหว และการตัดต่อวีดิทัศน์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต