เมนูหลัก

MD.302ADVANCE NEWS GATHERING AND REPORTING ON SOCIAL MEDIA
มด.302กระบวนการผลิตข่าวบนสื่อสังคมออนไลน์
สังกัดนิเทศศาสตร์, สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R211312C301515M 
อาจารย์: ดร.ชุติมันต์ เหลืองทองคำ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-10-0
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: = JM.302 
Course Description
กระบวนการผลิตข่าวเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในมิติเชิงลึกและหลากหลาย การให้ข้อเท็จจริงที่ทันต่อเหตุการณ์ การย่อใจความสำคัญและการต่อยอดประเด็นหนึ่งข่าวหลายมุมมอง โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยในการผลิตข่าวทั้งหมดด้วยตนเอง เช่น ถ่ายภาพนิ่ง
ถ่ายภาพวิดีโอ ตัดต่อภาพ สร้างภาพกราฟิกและลงเสียงบรรยาย


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต