เมนูหลัก

MD.302ADVANCE NEWS GATHERING AND REPORTING ON SOCIAL MEDIA
มด.302กระบวนการผลิตข่าวบนสื่อสังคมออนไลน์
สังกัดนิเทศศาสตร์, สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
กระบวนการผลิตข่าวเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในมิติเชิงลึกและหลากหลาย การให้ข้อเท็จจริงที่ทันต่อเหตุการณ์ การย่อใจความสำคัญและการต่อยอดประเด็นหนึ่งข่าวหลายมุมมอง โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยในการผลิตข่าวทั้งหมดด้วยตนเอง เช่น ถ่ายภาพนิ่ง
ถ่ายภาพวิดีโอ ตัดต่อภาพ สร้างภาพกราฟิกและลงเสียงบรรยาย


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต