เมนูหลัก

BC.317BROADCAST AND DIGITAL MEDIA NEWS REPORTING AND WRITING
วท.317การสื่อข่าวและเขียนข่าววิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
สังกัดนิเทศศาสตร์, วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ทฤษฎีและหลักการในการสื่อข่าว เขียนข่าววิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล โดยศึกษากระบวนการแสวงหาข่าว การประเมินคุณค่า การกำหนดประเด็นข่าว การเขียนข่าวประเภทต่างๆ การรายงานข่าวทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
จริยธรรมและแนวปฏิบัติ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อข่าวและเขียนข่าว และการวิเคราะห์ผลกระทบและคุณค่าของข่าวที่มีต่อสังคม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต