เมนูหลัก

BC.317BROADCAST AND DIGITAL MEDIA NEWS REPORTING AND WRITING
วท.317การสื่อข่าวและเขียนข่าววิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
สังกัดนิเทศศาสตร์, วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00RN/AN/AC602931M 
อาจารย์: อาจารย์จิราพร ยังสุข
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-29-31
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: = BC.301 
Course Description
ทฤษฎีและหลักการในการสื่อข่าว เขียนข่าววิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล โดยศึกษากระบวนการแสวงหาข่าว การประเมินคุณค่า การกำหนดประเด็นข่าว การเขียนข่าวประเภทต่างๆ การรายงานข่าวทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
จริยธรรมและแนวปฏิบัติ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อข่าวและเขียนข่าว และการวิเคราะห์ผลกระทบและคุณค่าของข่าวที่มีต่อสังคม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต