เมนูหลัก

BC.315STREAMING PROGRAM
วท.315วิทยุและโทรทัศน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สังกัดนิเทศศาสตร์, วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
กระบวนการผลิตรายการต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต ทั้งรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ ปฎิบัติการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เทคนิคการตัดต่อสำหรับนำไปใช้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนการบริหารสถานีออนไลน์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องรายการให้เป็นที่รู้จัก การนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับงานอื่นๆ อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งศึกษากฏหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องและจริยธรรมในงานวิทยุโทรทัศน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต