เมนูหลัก

MD.405TECHNIQUE PRESENTATION
มด.405เทคนิคการสร้างงานนำเสนอ
สังกัดนิเทศศาสตร์, สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักและทฤษฎีการนำเสนอ การวางแผน การพัฒนาและการปรับปรุงทักษะการนําเสนอ การสร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปสู่การนําเสนอที่มีประสทธิภาพ การใช้ถ้อยคำภาษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวผ่านสื่อสังคมออนไลน์และ
สารสนเทศดิจิทัล การพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพในการนำเสนอ การลำดับความคิดและความสำคัญในการนำเสนอผลงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต