เมนูหลัก

BC.413BROADCAST AND DIGITAL MEDIA PRODUCTION 3
วท.413การผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล 3
สังกัดนิเทศศาสตร์, วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ฝึกปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัลขั้นสูง ที่เน้นการคิดและการพัฒนารายการที่สร้างสรรค์ แปลกใหม่ มีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อผู้รับสารและสังคม ผสมผสานการใช้เทคนิคการถ่ายทอดเรื่องราวที่หลากหลายและเหมาะสมกับรูปแบบรายการและเทคโนโลยี
ิภายใต้เงื่อนไขสภาวการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ศึกษาดูงานการผลิต รายการวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัลกับมืออาชีพ พร้อมนำความรู้ทีได้จากการเรียนการผลิตรายการโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล 1 และ2 จัดตั้งบริษัทจำลอง เพื่อผลิตรายการอย่างมืออาชีพ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต