เมนูหลัก

FM.409PRE-THESIS FILM
ภด.409การเตรียมภาพยนตร์นิพนธ์
สังกัดนิเทศศาสตร์, การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การนำความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพมาระดมความคิดในรูปแบบของการจัดสัมมนาด้านภาพยนตร์ รวมถึงให้นักศึกษาได้เลือกองค์ความรู้แขนงใดแขนงหนึ่งของศาสตร์ภาพยนตร์ ระหว่าง การกำกับ, การกำกับภาพ, การเขียนบท, หรือการลำดับภาพ ไปรังสรรค์เป็นโครงการผลิตผลงาน
ภาพยนตร์นิพนธ์ หรือได้รับการอนุมัติตามมติของคณะกรรมการพิจารณาที่สาขาแต่งตั้งขึ้น (รายวิชาการเตรียมภาพยนตร์นิพนธ์ นักศึกษาจะลงทะเบียนได้ต่อเมื่อสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆไม่ต่ำกว่า 90 หน่วยกิตและมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 1.75 ขึ้นไป อีกทั้งยังต้องผ่านการฝึกงานจาก
หน่วยงานสร้างภาพยนตร์หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐหรือเอกชน โดยหน่วยงานนั้นจะต้องได้รับการรับรองและอนุมัติจากคณะกรรมการที่สาขาวิชาตั้งขึ้น การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาใช้ระยะเวลาประมาณ 2.5 -3 เดือน หรือไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง นักศึกษาที่ไม่เข้า
ฝึกปฏิบัติงานหรือเข้าฝึกปฏิบัติงานแต่ไม่ผ่านการประเมินผล จะถือว่าเป็นเงื่อนไขประการหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จนกว่าจะได้รับการวินิจฉัยว่าผ่านการฝึกปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่ระบุไว้) (ไม่ต้องเรียน ภด.410)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต