เมนูหลัก

BC.416COOPERATIVE EDUCATION FOR BROADCASTING
วท.416สหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
สังกัดนิเทศศาสตร์, วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
หน่วยกิต6 (0-0-600)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
(ยกเว้นการเรียนวิชา วท.414 สัมมนาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล และวิชา วท.415 โครงงานวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล)
การเข้าฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวงการวิชาชีพด้านวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัลเสมือนเป็นพนักงานของหน่วยงานนั้น ๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์หรือ 4 เดือนติดต่อกัน หรือไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง อย่างน้อยวันละ 6 ชั่วโมง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต