เมนูหลัก

GE.123LAWS FOR DAILY LIFE
ศท.123กฎหมายเพื่อการดำรงชีวิต
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.14:30-16:0034093C602238M 
  พ.14:30-16:0034093C      
อาจารย์: อาจารย์สุทธิพงษ์ บุญพอ
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-0-60
60-22-38
60-0-60
สอบปลายภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 3 ห้อง 3405
  020 อ.09:00-10:30R29112C855233M 
  พ.09:00-10:30R29112C      
อาจารย์: อาจารย์ณปภัช นธกิจไพศาล
สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) ทุกชั้นปี85-49-36
รหัส 600702484345,600702483904,600702483723
สอบปลายภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2735M
26 ก.พ. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
26 ก.พ. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
26 ก.พ. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
  030 อ.09:00-10:30R28282C55487M 
  พ.09:00-10:30R28282C      
อาจารย์: อาจารย์สุทธิพงษ์ บุญพอ
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการกีฬาและนันทนาการ) ทุกชั้นปี55-48-7
สอบปลายภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
26 ก.พ. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
26 ก.พ. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
  040 อ.13:00-14:30R28272C15015M CLOSED 
  พ.13:00-14:30R28272C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-0-15
สอบปลายภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  050 จ.09:00-10:30R2738M2C65650M 
  ศ.09:00-10:30R2738M2C      
อาจารย์: อาจารย์ณปภัช นธกิจไพศาล
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี65-65-0
สอบปลายภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
26 ก.พ. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
26 ก.พ. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
  060 จ.09:00-10:30R28292C65605M 
  ศ.09:00-10:30R28292C      
อาจารย์: A.RAPA PETERST
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี65-60-5
สอบปลายภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
26 ก.พ. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
26 ก.พ. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
  070 จ.10:30-12:00R28282C51465M 
  ศ.10:30-12:00R28282C      
อาจารย์: อาจารย์ประภัสสร ทองกร
สำรองสำหรับ:ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (ตรี 4 ปี ปกติ) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยว) ทุกชั้นปี
25-20-5
26-24-2
รหัส 610108400507,610108400877
สอบปลายภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2735M
26 ก.พ. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
26 ก.พ. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
26 ก.พ. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2711
  080 จ.13:00-14:30R29302C65641M 
  ศ.13:00-14:30R29302C      
อาจารย์: อาจารย์ประภัสสร ทองกร
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี65-64-1
สอบปลายภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
26 ก.พ. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2729
26 ก.พ. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
26 ก.พ. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
  090 จ.14:30-16:00R29302C705317M 
  ศ.14:30-16:00R29302C      
อาจารย์: อาจารย์ประภัสสร ทองกร
สำรองสำหรับ:นิติศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (ตรี 4 ปี ปกติ) ทุกชั้นปี
25-14-11
25-21-4
15-8-7
สอบปลายภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
26 ก.พ. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
  100 จ.14:30-16:00R28262C603525M 
  ศ.14:30-16:00R28262C      
อาจารย์: อาจารย์หนึ่งฤทัย มาลี
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี60-35-25
สอบปลายภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2733
26 ก.พ. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
26 ก.พ. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2735M
  150 อ.08:30-12:30R2847M2C30264W 
อาจารย์: A.RAPA PETERST
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นักศึกษาชาวต่างชาติ สาขาวิศวกรรมโยธา 
Course Description
ความหมาย บทบาท ความสำคัญ ที่มา การแบ่งแยกประเภทของกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสังคม กฎหมายว่าด้วยสถานภาพและความสามารถของบุคคลทั่วไป
หลักการและแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามกฎหมาย การบังคับใช้สิทธิทางกฎหมาย โทษทางกฎหมาย ตลอดจนกฎหมายสิทธิหน้าที่ขั้นพื้นฐานของพลเมือง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต