เมนูหลัก

GE.123LAWS FOR DAILY LIFE
ศท.123กฎหมายเพื่อการดำรงชีวิต
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R2434M2C61574M 
  อ.09:00-12:00R2434M2C      
อาจารย์: อาจารย์ณปภัช นธกิจไพศาล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
44-43-1
5-5-0
5-0-5
รหัส 610403403037,610403403354,600307491592,596101426105,590502427774,600502485880,610105401776,610105401719,600105484469,610403402909
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2842M
15 พ.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2841
15 พ.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2844M
  020 จ.09:00-12:00R24182C74695M 
  อ.09:00-12:00R24182C      
อาจารย์: อาจารย์สุทธิพงษ์ บุญพอ
A.RAPA PETERST
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ทุกชั้นปี
0-0-0
63-58-5
0-0-0
5-5-0
รหัส 610401402145,610401401223,610902401772,610105402676,596101427517,600304483829,610503403268
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2904
15 พ.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2902
15 พ.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2903
15 พ.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2906
หมายเหตุ: เทียบเท่ารายวิชา 1/2562 Sect 310 
Course Description
ความหมาย บทบาท ความสำคัญ ที่มา การแบ่งแยกประเภทของกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสังคม กฎหมายว่าด้วยสถานภาพและความสามารถของบุคคลทั่วไป
หลักการและแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามกฎหมาย การบังคับใช้สิทธิทางกฎหมาย โทษทางกฎหมาย ตลอดจนกฎหมายสิทธิหน้าที่ขั้นพื้นฐานของพลเมือง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต