เมนูหลัก

GE.123LAWS FOR DAILY LIFE
ศท.123กฎหมายเพื่อการดำรงชีวิต
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.14:30-16:0034063C602436M 
  พ.14:30-16:0034063C      
อาจารย์: อาจารย์สุทธิพงษ์ บุญพอ
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจ: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-0-60
60-18-42
60-6-54
สอบปลายภาค: 25 ก.พ. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 3 ห้อง 3701
  020 อ.09:00-10:30R28312C62620M 
  พ.09:00-10:30R28312C      
อาจารย์: อาจารย์ณปภัช นธกิจไพศาล
สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) ทุกชั้นปี60-60-0
รหัส 590306427507,620901404456
สอบปลายภาค: 25 ก.พ. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2816
25 ก.พ. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2815
25 ก.พ. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2814
  030 อ.09:00-10:30R28332C602139M 
  พ.09:00-10:30R28332C      
อาจารย์: อาจารย์ประภัสสร ทองกร
สำรองสำหรับ:จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
25-0-25
10-7-3
25-14-11
สอบปลายภาค: 25 ก.พ. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2816
25 ก.พ. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2820
  040 อ.10:30-12:00R28312C60528M 
  พ.10:30-12:00R28312C      
อาจารย์: อาจารย์ดวงกมล ศรีสุวรรณ์
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการกีฬาและนันทนาการ) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
45-44-1
15-8-7
สอบปลายภาค: 25 ก.พ. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2822
25 ก.พ. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2821
25 ก.พ. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2826
  050 จ.09:00-10:30R24292C70700M 
  ศ.09:00-10:30R24292C      
อาจารย์: อาจารย์สุทธิพงษ์ บุญพอ
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี70-70-0
สอบปลายภาค: 25 ก.พ. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2829
25 ก.พ. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2827
25 ก.พ. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2826
25 ก.พ. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2828
  060 จ.09:00-10:30R28292C70673M 
  ศ.09:00-10:30R28292C      
อาจารย์: อาจารย์หนึ่งฤทัย มาลี
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี70-66-4
รหัส 620200404519
สอบปลายภาค: 25 ก.พ. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2829
25 ก.พ. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2833
25 ก.พ. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2831
25 ก.พ. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2830
  070 จ.10:30-12:00R24292C63621M 
  ศ.10:30-12:00R24292C      
อาจารย์: อาจารย์สุทธิพงษ์ บุญพอ
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยว) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
24-23-1
36-36-0
รหัส 600502483908,610608400239,610608400284
สอบปลายภาค: 25 ก.พ. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2835
25 ก.พ. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2833
25 ก.พ. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2834
  080 จ.10:30-12:00R28292C70070M CLOSED 
  ศ.10:30-12:00R28292C      
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:สถาปัตยกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี70-0-70
รหัส 590306428136,590306427935
สอบปลายภาค: 25 ก.พ. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: ยุบรวม 070 
  090 จ.13:00-14:30R28292C63621M 
  ศ.13:00-14:30R28292C      
อาจารย์: อาจารย์ประภัสสร ทองกร
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
54-53-1
8-8-0
รหัส 590305428122,620607404607
สอบปลายภาค: 25 ก.พ. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2842M
25 ก.พ. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2841
25 ก.พ. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2846M
25 ก.พ. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2839
25 ก.พ. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2840
  100 จ.14:30-16:00R28292C60582M 
  ศ.14:30-16:00R28292C      
อาจารย์: อาจารย์ประภัสสร ทองกร
สำรองสำหรับ:นิติศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
10-8-2
22-22-0
21-21-0
1-1-0
5-5-0
รหัส 610607401582
สอบปลายภาค: 25 ก.พ. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2842M
25 ก.พ. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2844M
25 ก.พ. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2846M
  110 จ.13:00-16:00R25102C301020W 
อาจารย์: A.RAPA PETERST
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ สาขาวิศวกรรมโยธา, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  300 พฤ.09:00-12:00R27272C25178W 
อาจารย์: อาจารย์ประภัสสร ทองกร
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) ทุกชั้นปี25-17-8
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เฉพาะสาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 
Course Description
ความหมาย บทบาท ความสำคัญ ที่มา การแบ่งแยกประเภทของกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสังคม กฎหมายว่าด้วยสถานภาพและความสามารถของบุคคลทั่วไป
หลักการและแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามกฎหมาย การบังคับใช้สิทธิทางกฎหมาย โทษทางกฎหมาย ตลอดจนกฎหมายสิทธิหน้าที่ขั้นพื้นฐานของพลเมือง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต