เมนูหลัก

GE.123LAWS FOR DAILY LIFE
ศท.123กฎหมายเพื่อการดำรงชีวิต
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-16:00R29112C705812M 
อาจารย์: อาจารย์สุทธิพงษ์ บุญพอ
อาจารย์ณปภัช นธกิจไพศาล
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
2-1-1
23-1-22
45-38-7
35-17-18
รหัส 600306485974,620502402233
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
  020 พ.09:00-12:00R29162C907713M 
อาจารย์: อาจารย์สุทธิพงษ์ บุญพอ
อาจารย์ณปภัช นธกิจไพศาล
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่) บัณฑิตพรีเมี่ยมCPALL ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) ทุกชั้นปี
20-10-10
60-43-17
20-20-0
10-1-9
10-0-10
รหัส 630404401259,630403404406,580307424772
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
  030 พ.13:00-16:00R29012C65614M 
อาจารย์: อาจารย์ณปภัช นธกิจไพศาล
สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตร์การกีฬา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
62-60-2
5-1-4
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
  040 พ.13:00-16:00R29052C60564M 
อาจารย์: อาจารย์ณปภัช นธกิจไพศาล
อาจารย์สุทธิพงษ์ บุญพอ
สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตร์การกีฬา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-52-8
10-4-6
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
  050 จ.09:00-12:00R29162C20182M 
อาจารย์: อาจารย์หนึ่งฤทัย มาลี
สำรองสำหรับ:สถาปัตยกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-18-2
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2711A
23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
หมายเหตุ: =GEN402 
  060 ศ.13:00-16:00R29112C91892M 
อาจารย์: อาจารย์หนึ่งฤทัย มาลี
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยว) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยว) ทุกชั้นปี
73-72-1
11-10-1
11-0-11
รหัส 620607401266,620607401450,620607400463,620607401440,620607401210,620607402023,620607401131,620608402456,620608400835,610105402887
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2711A
  070 ศ.13:00-16:00R29122C91901M 
อาจารย์: อาจารย์สุทธิพงษ์ บุญพอ
อาจารย์ณปภัช นธกิจไพศาล
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยว) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
36-35-1
15-7-8
16-16-0
13-13-0
20-17-3
รหัส 620607402085,620607401254
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2733
23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2735M
23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
23 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
Course Description
ความหมาย บทบาท ความสำคัญ ที่มา การแบ่งแยกประเภทของกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสังคม กฎหมายว่าด้วยสถานภาพและความสามารถของบุคคลทั่วไป
หลักการและแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามกฎหมาย การบังคับใช้สิทธิทางกฎหมาย โทษทางกฎหมาย ตลอดจนกฎหมายสิทธิหน้าที่ขั้นพื้นฐานของพลเมือง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต