เมนูหลัก

GE.123LAWS FOR DAILY LIFE
ศท.123กฎหมายเพื่อการดำรงชีวิต
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-16:00R29012C61601M 
อาจารย์: A.Vichai Sutamtarikul
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการกีฬาและนันทนาการ) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
15-11-4
40-29-11
15-15-0
5-2-3
5-2-3
รหัส 640902401694
สอบปลายภาค: 28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
  020 อ.13:00-16:00R29032C60564M 
อาจารย์: อาจารย์ณปภัช นธกิจไพศาล
สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) ทุกชั้นปี60-55-5
รหัส 630608401740,610406401537
สอบปลายภาค: 28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
  030 พ.09:00-12:00R29112C655114M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราชญา อ่อนนาค
สำรองสำหรับ:จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
65-41-24
10-10-0
สอบปลายภาค: 28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
  040 จ.09:00-12:00R29042C603921M 
อาจารย์: อาจารย์สิทธิชัย สุวรรณลพ
สำรองสำหรับ:สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกชั้นปี
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (ตรี 4 ปี ปกติ) ทุกชั้นปี
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (ตรี 4 ปี ปกติ) ทุกชั้นปี
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ ( ตรี 4 ปี ปกติ ) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
20-8-12
20-12-8
20-0-20
10-4-6
25-15-10
สอบปลายภาค: 28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2721
28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2720
  050 จ.09:00-12:00R29072C61601M 
อาจารย์: อาจารย์พนิต มงคลธรรม รัตนะ
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี55-55-0
รหัส 620305401947,630607402568
สอบปลายภาค: 28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2722
28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2720
28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2723
28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2721
  710 อ.13:00-16:00RN/AN/AC000M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-0-60
60-0-60
0-0-0
สอบปลายภาค: 28 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
ความหมาย บทบาท ความสำคัญ ที่มา การแบ่งแยกประเภทของกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสังคม กฎหมายว่าด้วยสถานภาพและความสามารถของบุคคลทั่วไป
หลักการและแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามกฎหมาย การบังคับใช้สิทธิทางกฎหมาย โทษทางกฎหมาย ตลอดจนกฎหมายสิทธิหน้าที่ขั้นพื้นฐานของพลเมือง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต