เมนูหลัก

GE.131ARTS OF LIFE DEVELOPMENT
ศท.131ศิลปะการพัฒนาชีวิต
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R29112C75705M 
อาจารย์: ดร.สายใจ ระดมสุข
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี75-68-7
รหัส 590105427860,590105427861
สอบปลายภาค: 19 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
19 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
19 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
  020 อ.09:00-12:00R29292C54540M 
อาจารย์: อาจารย์สุเวส อันตรีวรกุล
สำรองสำหรับ:จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
48-48-0
4-4-0
รหัส 600306485993,600306485974
สอบปลายภาค: 19 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
19 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
19 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
19 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
  030 อ.13:00-16:00R29042C60600M 
อาจารย์: อาจารย์สุเวส อันตรีวรกุล
สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตร์การกีฬา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-60-0
สอบปลายภาค: 19 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
19 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
  040 อ.13:00-16:00R29052C60537M 
อาจารย์: อาจารย์ฐิตพล มีลาภ
สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตร์การกีฬา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-51-9
10-2-8
สอบปลายภาค: 19 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
19 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
  050 จ.09:00-12:00R28202C60600M 
อาจารย์: ดร.สายใจ ระดมสุข
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-58-2
รหัส 600304484806,610502402785
สอบปลายภาค: 19 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
19 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2711A
19 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
  060 จ.13:00-16:00R2935M2C65605M 
อาจารย์: ดร.สายใจ ระดมสุข
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี65-60-5
สอบปลายภาค: 19 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
19 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
19 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
  070 จ.13:00-16:00R28202C60600M 
อาจารย์: อาจารย์สุเวส อันตรีวรกุล
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-54-6
10-6-4
สอบปลายภาค: 19 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
19 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2733
19 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
  080 ศ.09:00-12:00R28352C60591M 
อาจารย์: อาจารย์สุเวส อันตรีวรกุล
สำรองสำหรับ:สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-59-1
สอบปลายภาค: 19 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2736M
19 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2735M
19 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2733
  090 ศ.09:00-12:00R28212C604614M 
อาจารย์: อาจารย์ฐิตพล มีลาภ
สำรองสำหรับ:สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-41-19
15-5-10
สอบปลายภาค: 19 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2737M
19 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2738M
19 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2736M
  100 ศ.13:00-16:00R28212C604614M 
อาจารย์: อาจารย์นุชยาพรรณ วงษ์ศรีษะ
สำรองสำหรับ:สถาปัตยกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-44-16
20-1-19
รหัส 600306484880
สอบปลายภาค: 19 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2814
19 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2738M
  310 จ.13:00-16:00R24062C514W 
อาจารย์: A.SUTAPAT SAPPAJAK
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-1-4
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IS นศ.ต่างชาติคณะวิทยาศาสต์ฯ 
  710 อ.09:00-12:00R29292C602733M 
อาจารย์: อาจารย์สุเวส อันตรีวรกุล
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
60-0-60
60-27-33
สอบปลายภาค: 19 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2815
19 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2814
  820 อา.08:00-11:00R4210B2C20614W 
อาจารย์: ดร.สายใจ ระดมสุข
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
20-0-20
20-0-20
20-6-14
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
Course Description
การกำเนิดของชีวิตมนุษย์ คุณธรรมจริยธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตที่มีคุณค่าและเป้าหมาย การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐทรัพย์ การฝึกฝนทักษะการคิดเชิงเหตุผล หลักการพื้นฐานในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาชีวิต
สุนทรียภาพ ความสุขและเกณฑ์ตัดสินความสุข และดุลยภาพแห่งชีวิต


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต