เมนูหลัก

GE.132THINKING AND THE NEW GENERATION
ศท.132การคิดกับคนรุ่นใหม่
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R28332C60573M 
อาจารย์: ดร.มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-57-3
60-0-60
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
1 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
1 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
หมายเหตุ: =GEN302 
  020 อ.13:00-16:00R24292C60060M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) ทุกชั้นปี
60-0-60
60-0-60
60-0-60
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: ยุบรวม 010 
  030 จ.13:00-16:00R25212C653926M 
อาจารย์: ดร.มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
18-18-0
47-21-26
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
1 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
Course Description
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ในการวิเคราะห์และการวิพากษ์ การคิดเชิงเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย กระบวนการคิดแบบเหตุผลนิยมและประสบการณ์นิยม หลักการตัดสินปัญหา
จริยธรรมในมิติทางปรัชญา ศาสนา และความเชื่อ การประยุกต์ใช้วิธีการคิดเพื่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต