เมนูหลัก

GE.132THINKING AND THE NEW GENERATION
ศท.132การคิดกับคนรุ่นใหม่
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R29072C67625M 
อาจารย์: ดร.มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขนส่งระหว่างประเทศ) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ทุกชั้นปี
30-25-5
30-30-0
7-7-0
สอบปลายภาค: 18 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
18 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
  020 พ.13:00-16:00R29072C65623M 
อาจารย์: อาจารย์สุเวส อันตรีวรกุล
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขนส่งระหว่างประเทศ) ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-23-37
60-0-60
60-38-22
รหัส 600306485993,600306485974
สอบปลายภาค: 18 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
18 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
18 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
Course Description
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ในการวิเคราะห์และการวิพากษ์ การคิดเชิงเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย กระบวนการคิดแบบเหตุผลนิยมและประสบการณ์นิยม หลักการตัดสินปัญหา
จริยธรรมในมิติทางปรัชญา ศาสนา และความเชื่อ การประยุกต์ใช้วิธีการคิดเพื่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต