เมนูหลัก

GE.110ENGLISH FOR DAILY LIFE
ศท.110ภาษาอังกฤษเพื่อการดำรงชีวิต
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R28222C45450M 
อาจารย์: อาจารย์ณัฐธยาน์ วรรณุวาส
สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตร์การกีฬา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี45-45-0
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
  020 อ.09:00-12:00R28262C45450M 
อาจารย์: อาจารย์ไกรสิงห์ ทรงศิริ
สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตร์การกีฬา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี45-45-0
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
  030 อ.09:00-12:00R28272C43412M 
อาจารย์: Dr.MOHAMMAD ARIFUL ISLAM RUSSEL
สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตร์การกีฬา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-21-19
11-11-0
รหัส 600305485909,600305482695,600305483468,600305483508,600306484971,600306483151,600304482980,600200482717,630901400969,630901402067,630901402065
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
  040 อ.13:00-16:00R28222C40400M 
อาจารย์: ดร.กรภัค จ๋ายประยูร
สำรองสำหรับ:จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
15-6-9
25-9-16
25-18-7
10-4-6
รหัส 600105485484,600104483504,600104484790
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
  050 อ.13:00-16:00R28262C40400M 
อาจารย์: อาจารย์ไกรสิงห์ ทรงศิริ
สำรองสำหรับ:จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
20-20-0
20-14-6
10-6-4
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
  060 อ.13:00-16:00R28272C42420M 
อาจารย์: อาจารย์บุญสมัย เรืองยุวนนท์
สำรองสำหรับ:จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
10-10-0
30-11-19
20-20-0
รหัส 630403401352
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
  070 อ.13:00-16:00R28282C40040M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
20-0-20
20-5-15
20-0-20
รหัส 600104484325
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: ยุบรวม 060,050 
  080 จ.09:00-12:00R28222C40040M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:สถาปัตยกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-0-40
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: ยุบรวม 090 
  090 จ.09:00-12:00R28262C40400M 
อาจารย์: ดร.กรภัค จ๋ายประยูร
สำรองสำหรับ:สถาปัตยกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-36-4
20-4-16
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2711A
  100 จ.09:00-12:00R28272C42411M 
อาจารย์: Dr.MOHAMMAD ARIFUL ISLAM RUSSEL
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-40-0
รหัส 630607405271,630607400185
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
  110 จ.09:00-12:00R28282C40400M 
อาจารย์: อาจารย์ณัฐธยาน์ วรรณุวาส
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-40-0
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
  120 จ.09:00-12:00R28292C40328M 
อาจารย์: อาจารย์บุญสมัย เรืองยุวนนท์
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-29-11
10-3-7
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
  130 จ.13:00-16:00R28222C45450M 
อาจารย์: อาจารย์ณัฐธยาน์ วรรณุวาส
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
43-38-5
3-3-0
รหัส 600102484203,600107482730,616101402588,616101402685
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2735M
20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2733
20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
  140 จ.13:00-16:00R28262C40373M 
อาจารย์: ดร.กรภัค จ๋ายประยูร
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
20-20-0
20-17-3
3-0-3
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2737M
20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2736M
20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2735M
  150 ศ.13:00-16:00R28222C42393M 
อาจารย์: อาจารย์ไกรสิงห์ ทรงศิริ
สำรองสำหรับ:สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-28-12
รหัส 636101402872,590401426195
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2738M
20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2737M
  160 ศ.13:00-16:00R28262C40391M 
อาจารย์: อาจารย์ณัฐธยาน์ วรรณุวาส
สำรองสำหรับ:สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-36-4
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2814
20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2738M
  170 ศ.13:00-16:00R28272C40346M 
อาจารย์: Dr.MOHAMMAD ARIFUL ISLAM RUSSEL
สำรองสำหรับ:สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-16-24
15-5-10
รหัส 600200482717
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2814
20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2815
  180 อ.09:00-12:00R28212C45432M 
อาจารย์: อาจารย์บุญสมัย เรืองยุวนนท์
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-25-15
5-3-2
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2815
20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2816
20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2820
  190 อ.09:00-12:00R28352C45405M 
อาจารย์: ดร.กรภัค จ๋ายประยูร
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-32-8
5-0-5
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2820
20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2821
20 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2822
  300 พ.13:00-16:00R2853M2C20317W 
อาจารย์: ดร.วิวัฒนา ฐานสโร
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) ทุกชั้นปี20-2-18
รหัส 590304426700
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: TH. 
  310 อ.09:00-12:00R26062C514W 
อาจารย์: A.SOMCHAI THANGSATHITYANGKUL
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-1-4
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IS นศ.ต่างชาตคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
  710 อ.13:00-16:00R28292C15132M 
อาจารย์: อาจารย์ณัฐธยาน์ วรรณุวาส
Dr.MOHAMMAD ARIFUL ISLAM RUSSEL
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
15-0-15
15-13-2
สอบปลายภาค:
  720 อ.13:00-16:00R28282C15141W 
อาจารย์: อาจารย์ณัฐธยาน์ วรรณุวาส
Dr.MOHAMMAD ARIFUL ISLAM RUSSEL
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
15-0-15
15-14-1
สอบปลายภาค:
  820 ส.08:00-11:00R28222C401624W 
อาจารย์: ดร.วิวัฒนา ฐานสโร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
40-0-40
40-0-40
40-16-24
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
  880 อา.08:30-14:3039093C503218W 
อาจารย์: อาจารย์ไกรสิงห์ ทรงศิริ
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน 
Course Description
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในหลากหลายสถานการณ์ กลวิธีการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแสวงหาความรู้
เพิ่มเติม เทคนิคการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต