เมนูหลัก

GE.110ENGLISH FOR DAILY LIFE
ศท.110ภาษาอังกฤษเพื่อการดำรงชีวิต
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R28272C46442M 
อาจารย์: ดร.กรภัค จ๋ายประยูร
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี46-44-2
สอบปลายภาค: 27 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
27 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
  020 อ.09:00-12:00R28262C402416M 
อาจารย์: Dr.MOHAMMAD ARIFUL ISLAM RUSSEL
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
15-0-15
15-12-3
10-10-0
10-2-8
0-0-0
สอบปลายภาค: 27 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
27 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
  030 อ.09:00-12:00R28282C40373M 
อาจารย์: อาจารย์บุญสมัย เรืองยุวนนท์
สำรองสำหรับ:จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-27-13
10-10-0
สอบปลายภาค: 27 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
27 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
27 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
  040 อ.13:00-16:00R28272C49454M 
อาจารย์: ดร.กรภัค จ๋ายประยูร
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี45-45-0
รหัส 620306400191,620306400742,620306401493,620306401363
สอบปลายภาค: 27 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
27 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
  050 อ.13:00-16:00R28282C47470M 
อาจารย์: อาจารย์บุญสมัย เรืองยุวนนท์
สำรองสำหรับ:จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
38-38-0
6-5-1
รหัส 626101401161,626101401057,616101400667,650609400957,620607404072,626101400209
สอบปลายภาค: 27 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
27 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
27 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2720
  060 พ.09:00-12:00R28262C402020M 
อาจารย์: อาจารย์บุญสมัย เรืองยุวนนท์
สำรองสำหรับ:จิตวิทยา: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ ( ตรี 4 ปี ปกติ ) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-20-20
5-0-5
0-0-0
สอบปลายภาค: 27 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2720
27 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2721
  070 พ.09:00-12:00R28272C50455M 
อาจารย์: อาจารย์ณัฐธยาน์ วรรณุวาส
สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการกีฬาและนันทนาการ) ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-22-8
30-23-7
0-0-0
สอบปลายภาค: 27 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2721
27 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2723
27 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2722
  080 พ.13:00-16:00R28272C50428M 
อาจารย์: อาจารย์ณัฐธยาน์ วรรณุวาส
สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการกีฬาและนันทนาการ) ทุกชั้นปี
35-33-2
20-8-12
รหัส 630607402487
สอบปลายภาค: 27 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2724
27 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2723
27 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2725
  090 ศ.09:00-12:00R28222C40337M 
อาจารย์: อาจารย์ณัฐธยาน์ วรรณุวาส
สำรองสำหรับ:สถาปัตยกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
20-12-8
20-19-1
20-0-20
40-0-40
รหัส 626101401057,626101401161
สอบปลายภาค: 27 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2727
27 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2725
  310 พฤ.09:00-12:00R22232C1019W 
อาจารย์: อาจารย์ไพรวรรณ โชติยุทธ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-1-9
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =GE1504 
  710 อ.09:00-12:00RN/AN/AC40040M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
40-0-40
40-0-40
สอบปลายภาค: 27 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  890 ส.10:00-12:00R25042C1046W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ มูลวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
ดร.ศักดิ์ชาย รักการ
Dr.MOHAMMAD ARIFUL ISLAM RUSSEL
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
10-4-6
10-0-10
สอบปลายภาค:
Course Description
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในหลากหลายสถานการณ์ กลวิธีการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแสวงหาความรู้
เพิ่มเติม เทคนิคการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต