เมนูหลัก

GE.214ENGLISH COMPOSITION SKILLS IN WORKPLACES
ศท.214ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในองค์กร
สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R28342C402713M 
อาจารย์: ดร.วิวัฒนา ฐานสโร
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-0-30
30-8-22
20-19-1
สอบปลายภาค:
  020 อ.13:00-16:00R28342C50428M 
อาจารย์: ดร.วิวัฒนา ฐานสโร
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-21-19
40-15-25
20-4-16
20-2-18
สอบปลายภาค:
  030 จ.09:00-12:00R28342C65623M 
อาจารย์: ดร.วิวัฒนา ฐานสโร
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
62-59-3
1-1-0
รหัส 620607401210,620607402085,620607401254
สอบปลายภาค:
  040 จ.13:00-16:00R28342C67643W 
อาจารย์: ดร.วิวัฒนา ฐานสโร
สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) ทุกชั้นปี
64-61-3
70-0-70
รหัส 620607401440,620607402023,620607401131
สอบปลายภาค:
  050 ศ.09:00-12:00R28222C402317W 
อาจารย์: อาจารย์ไกรสิงห์ ทรงศิริ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-23-17
สอบปลายภาค:
  710 พ.09:00-12:00R22172C20146M 
อาจารย์: ดร.วิวัฒนา ฐานสโร
A.Walter A. Naglis
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
14-1-13
20-13-7
สอบปลายภาค:
  720 พ.09:00-12:00R22182C14113W 
อาจารย์: ดร.วิวัฒนา ฐานสโร
A.Walter A. Naglis
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
14-2-12
14-9-5
สอบปลายภาค:
  890 ส.10:00-12:00R42122C30273W 
อาจารย์: ดร.สรสุธี บัวพลู
Dr.MOHAMMAD ARIFUL ISLAM RUSSEL
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ มูลวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IE. 
  910 ไม่มีข้อมูล1091W 
อาจารย์: ดร.วิวัฒนา ฐานสโร
สอบปลายภาค:
Course Description
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการทำงาน การเขียนแนะนำตนเองในการสมัครงาน การเขียนโต้ตอบจดหมายทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การเขียนเอกสารการจัดการประชุม การเขียนรายงานการประชุม การเขียนรายงานในสถานการณ์ต่างๆ และการแปลเอกสารหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต