เมนูหลัก

EE.365ELECTRICAL ENGINEERING FOR TECHNICIAN ENGINEERS
วฟ.365วิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับวิศวกรเทคนิค
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต2 (1-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ทฤษฎี การอ่านและเขียนวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องมือและวิธีการวัดทางไฟฟ้า หลักการทำงานและการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หลักการและระบบการควบคุมทางไฟฟ้า หลักการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลไฟฟ้าในอุตสาหกรรม การเลือกใช้ฟิวส์ เบรกเกอร์
มอเตอร์ไฟฟ้า และระบบอุปกรณ์ความปลอดภัยทางไฟฟ้า หลักการออกแบบระบบแสงสว่างในอุตสาหกรรม การปฎิบัติการทดลองเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางไฟฟ้า และระบบที่สัมพันธ์กับเนื้อหาทางทฤษฎี


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต