เมนูหลัก

IET.341INDUSTRIAL MATERIALS
ทอ.341วัสดุอุตสาหกรรม
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.14:30-20:0027022C75705W 
อาจารย์: อาจารย์นภนต์ เกื้อน้อย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี135-65-70
สอบปลายภาค:
  820 อา.08:30-14:0027022C75705W 
อาจารย์: อาจารย์นภนต์ เกื้อน้อย
สอบปลายภาค:
Course Description
ความสำคัญของวัสดุกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากวัสดุวิศวกรรม การจำแนกประเภทของวัสดุในงานอุตสาหกรรม คุณสมบัติวัสดุโลหะ ได้แก่ เหล็กกล้า เหล็กหล่อ อลูมิเนียม ทองแดง และคุณสมบัติวัสดุอโลหะ ได้แก่ ไม้ ยาง พอลิเมอร์ แอสฟัสท์
เซรามิก และวัสดุผสม การทดสอบคุณสมบัติทางกลพื้นฐานของวัสดุวิศวกรรม การอ่านโค๊ดมาตรฐานวัสดุแบบต่างๆ และการเลือกวัสดุจากค่าตารางมาตรฐาน การนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ มาตรฐานต่างๆ ของวัสดุที่ใช้ทางวิศวกรรม การศึกษาความสัมพันธ์คุณสมบัติการใช้งานสำหรับการออกแบบ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต