เมนูหลัก

IET.345PRODUCTIVITY IMPROVEMENT MANAGEMENT TECHNIQUES
ทอ.345เทคนิคการจัดการเพิ่มผลผลิต
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต2 (2-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.14:30-20:0028082C65578W 
อาจารย์: ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์
สอบปลายภาค:
  820 อา.08:30-14:0028082C654817W 
อาจารย์: ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์
สอบปลายภาค:
Course Description
เทคนิคในการเพิ่มผลผลิต แนวคิดระบบการผลิตและการเพิ่มผลผลิต องค์ประกอบสำคัญและการวัดประสิทธิภาพการผลิต วิธีการและขั้นตอนดำเนินการของเทคนิคการจัดการเพิ่มผลผลิตเพื่อสามารถนำไปปฏิบัติงานจริงได้และกรณีศึกษาครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น การทำ 5ส
เครื่องมือคุณภาพทั้ง 7 (7 QC Tools) กลุ่มกิจกรรมคุณภาพ (QCC) เทคนิคป้องกันความผิดพลาด (Poka-Yoke) การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)ดัชนีวัดประสิทธิภาพการทำงาน (KPI) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เทคนิคการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) ฯ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต