เมนูหลัก

IET.350MAINTENANCE TECHNOLOGY AND ENERGY CONSERVATION IN INDUSTRY
ทอ.350เทคโนโลยีการซ่อมบำรุงและอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรม
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการซ่อมบำรุง การวางแผนงานซ่อม การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน การบำรุงรักษาด้วยตนเอง การจัดทำแผนงานและการจัดทำคู่มืองานซ่อมบำรุง ดัชนีวัดการประเมินผลคุณภาพของงานซ่อมบำรุง ความปลอดภัยในการซ่อมบำรุง
ประเภทและลักษณะของพลังงานสูญเสียในอุตสาหกรรม เทคนิคการประหยัดพลังงานในงานต่างๆ ได้แก่ งานเชิงกล งานเครื่องอัดอากาศ งานระบบแสงสว่าง งานระบบทำความเย็นและปรับอากาศ งานหม้อไอน้ำ ระบบ ISO 50001 และกรณีศึกษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต