เมนูหลัก

IET.421METROLOGY
ทอ.421มาตรวิทยา
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต2 (1-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ระบบการวัดและหลักการของงานวัดละเอียด ความผิดพลาดในการวัด การหาค่าความไม่แน่นอนในการวัด และการลดความผิดพลาด หลักการวัดโดยทางตรงและทางอ้อม หลักการทำงานของเครื่องวัดและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ การประลองเกี่ยวกับการใช้เครื่องวัดในการวัดเชิงเส้น การวัดเชิงมุมการวัด
รัศมีส่วนโค้ง การวัดความเรียบผิว การตรวจสอบด้วยเกจแบบต่างๆ การวัดด้วยเครื่อง Profile Projector การวัดโดยใช้เครื่องวัดพิกัด 3 มิติ (CMM) การกำหนดขนาดและพิกัดความเผื่อเชิงเรขาคณิต (GD&T) สำหรับการผลิตตาม-มาตรฐาน ASME Y14.5 M หลักการสอบเทียบเครื่องมือฯ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต