เมนูหลัก

IET.423AUTOMATION MACHINE TECHNOLOGY
ทอ.423เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติเพื่อการผลิต
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต2 (1-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  811 อา.08:30-14:0027042L65614W 
อาจารย์: ดร.คมพันธ์ ชมสมุทร
อาจารย์กชกร วิรัชกุล
สอบปลายภาค:
  821 อา.14:30-20:0027042L65596W 
อาจารย์: ดร.คมพันธ์ ชมสมุทร
อาจารย์กชกร วิรัชกุล
สอบปลายภาค:
Course Description
ประวัติและหลักการของเครื่องจักรกลอัตโนมัติ หลักการควบคุมเชิงตัวเลขของเครื่อง NC และ CNC ระบบควบคุมและส่วนประกอบของเครื่อง CNC การควบคุมพิกัดตำแหน่ง โครงสร้างและหลักการเขียนโปรแกรม NC เทคโนโลยีเครื่องมือตัดแบบต่างๆ
และการกำหนดเงื่อนไขการตัด การใช้ชุดคำสั่ง G – Code และ M – Code หลักการเขียนโปรแกรม NC สำหรับงานกลึงและงานกัด การปรับตั้งเครื่องจักรกล CNC ก่อนการทำงาน การส่งผ่านโปรแกรม NC เข้าสู่เครื่องจักรกล CNC ฯ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต