เมนูหลัก

LA.101PRINCIPLES OF PRIVATE LAW
นต.101หลักกฎหมายเอกชน
สังกัดนิติศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความหมาย ลักษณะโครงร่างของกฎหมายโดยทั่วไป บ่อเกิดและระบบกฎหมายที่สำคัญของโลก ที่มาและประเภทของกฎหมาย ศักดิ์ของกฎหมาย การยกร่างกฎหมาย หลักการใช้กฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างในกฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย หลักสุจริต หลักขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับสถานะความเป็น
บุคคลซึ่งจะเป็นผู้ทรงสิทธิและหน้าที่ทางกฎหมาย ความหมายของบุคคล การเริ่มต้น และสิ้นสุดแห่งสภาพบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ขอบเขตและเงื่อนไขในการทรงสิทธิและหน้าที่ ตามประมวลแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป และลักษณะ 2 บุคคล


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต